Google+

Proxy list for port 44642

We found 9 proxies for port: 44642

Export IP:Port
IP address Port Protocol Country Region City Anonymity Speed Uptime Response Last checked
44642SOCKS4UttarakhandSitarganjHigh anonymity 74.3%
1288 ms
6 hours ago
44642SOCKS4UttarakhandSitarganjHigh anonymity 74.8%
1290 ms
8 hours ago
44642SOCKS4UttarakhandSitarganjHigh anonymity 275 kB/s
73.8%
1294 ms
9 hours ago
44642SOCKS4UttarakhandSitarganjHigh anonymity 102 kB/s
73.9%
1408 ms
7 hours ago
44642SOCKS4UttarakhandSitarganjHigh anonymity 220 kB/s
81.5%
2307 ms
8 hours ago
44642SOCKS4UttarakhandSitarganjHigh anonymity 87.3%
2322 ms
4 hours ago
44642SOCKS4UttarakhandSitarganjHigh anonymity 220 kB/s
82.8%
2433 ms
7 hours ago
44642SOCKS4UttarakhandSitarganjHigh anonymity 88.3%
4314 ms
11 hours ago
44642SOCKS4UttarakhandSitarganjHigh anonymity 242 kB/s
74.1%
8369 ms
5 hours ago