Google+

Proxy list for port 44642

We found 8 proxies for port: 44642

Export IP:Port
IP address Port Protocol Country Region City Anonymity Speed Uptime Response Last checked
44642SOCKS4UttarakhandSitarganjHigh anonymity 84.3%
1305 ms
9 hours ago
44642SOCKS4UttarakhandSitarganjHigh anonymity 81.9%
1319 ms
3 hours ago
44642SOCKS4UttarakhandSitarganjHigh anonymity 80.1%
1502 ms
10 hours ago
44642SOCKS4UttarakhandSitarganjHigh anonymity 168 kB/s
80.4%
2307 ms
7 hours ago
44642SOCKS4UttarakhandSitarganjHigh anonymity 129 kB/s
79.6%
2320 ms
6 hours ago
44642SOCKS4UttarakhandSitarganjHigh anonymity 180 kB/s
89.2%
4316 ms
6 hours ago
44642SOCKS4UttarakhandSitarganjHigh anonymity 174 kB/s
85.5%
8355 ms
8 hours ago
44642SOCKS4UttarakhandSitarganjHigh anonymity 122 kB/s
88.8%
16261 ms
4 hours ago